Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe

Prezes Karkonoskiego Stowarzyszenia
Szybowcowego w Jeżowie Sudeckim,
nawiązując do sportowych tradycji Wyczynowej
Szkoły Szybowcowej, niniejszym ogłasza
rozpoczęcie rywalizacji, pod nazwą: "PUCHAR
CZTERECH LOTNISK 2014" o nagrodę
Karkonoskiego Stowarzyszenia Szybowcowego
(PCL 2014 - KSS)
 

 

Zasady rozgrywania Pucharu:
1. Edycja PCL 2014 KSS rozgrywana jest od 01.04.2014r. do 30.10.2014r.
 

2. Zawody PCL KSS polegają na wykonaniu przelotu szybowcowego po trasie trójkąta 315 km
wokół lotnisk Jelenia Góra, Zielona Góra, Leszno, z obowiązkowym przelotem nad lotniskiem
w Lubinie (leżącym na boku trójkąta PCL, na trasie Leszno-Jelenia Góra). W razie przelotu nad
EPLU o czym mowa powyżej, obowiązkowe jest zaliczenie cylindra o promieniu 500m,
zgodnie ze współrzędnymi EPLU podanymi poniżej.
 

3. Trasa może być pokonana w dowolnym kierunku.
 

4. Start do zadania może odbyć się z dowolnego lotniska. Początkowym (WPT) i końcowym
punktem trasy (KPT) może być każde z lotnisk: EPLU, EPJG, EPZP, EPLS.
 

5. PZ Lubin, Jelenia Góra, Zielona Góra i Leszno definiuje się jako cylindry o promieniu 500m i
środku znajdującym się w punktach o następujących współrzędnych:
EPLU N51°25'33" E016°11'26"
EPJG N50°53'49" E015°47'02"
EPZP N51°58'31" E015°27'53"
EPLS N51°50'06" E016°31'31"
Wyjściowy Punkt Trasy (WPT) i Końcowy Punkt Trasy (KPT) winny być deklarowane jako linia
o długości 1000m.

6. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przesłanie zgłoszenia – informacji o przystąpieniu
do rywalizacji – na adres mailowy administratora zawodów: kssjezow@gmail.com oraz
rejestracja pilota (darmowa) na stronie pl.gcup.eu
Przystąpienie do rywalizacji (zgłoszenie mailowe) musi się odbyć przed wykonaniem przelotu.

7. Nagrodą za zwycięstwo jest Puchar oraz nagroda pieniężna. Minimalna gwarantowana
wysokość głównej nagrody wynosi 1000 zł. Wysokość nagród oraz ilość nagradzanych miejsc
może ulec zwiększeniu.
Dodatkową nagrodę przewiduje się dla pierwszego zawodnika, nie będącego instruktorem
szybowcowym, który wykona przelot w ramach PCL KSS z lotniska w Jeleniej Górze.

8. Zgłoszenie przelotu do PCL odbywa się przez umieszczenie go na stronie pl.gcup.eu , po
wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora (zgodnie z postanowieniami p.6).

9. Wyniki PCL będą publikowane w formie rankingu w oparciu o punktację (wg regulaminu CPS)
uzyskaną na pl.gcup.eu.
Aktualne wyniki oraz końcowa klasyfikacja podana będzie na stronie www.kssjezow.pl oraz
na facebook.com/PucharCzterechLotnisk

10. Za wykonanie przelotu zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada pilot. W przypadku
dostrzeżenia naruszenia przepisów w czasie zgłoszonego lotu, przelot ten nie będzie brany
pod uwagę w końcowej klasyfikacji pilotów.

11. Wątpliwości rozstrzyga Prezes KSS w konsultacji z administratorem Pucharu Czterech Lotnisk
(Wiktoria Dwojak).

 

Lotniska i lądowiska w rejonie rozgrywania PCL KSS  Pobierz